Digitální technická mapa

Disponujeme dlouholetými zkušenostmi a SW prostředky pro tvorbu, aktualizaci a správu technické mapy.

Technickou mapu můžete efektivně využívat zejména v oblastech

 • správa majetku,
 • pasporty majetku,
 • podklady pro projektování staveb,
 • řešení havarijních situací,
 • evidence průběhů inženýrských sítí obce, právnických i fyzických osob.

SW nástroje vyvinuté pro digitální technickou mapu

 • webový zakázkový systém pro evidenci vstupů do DTM,
 • nástroj pro publikaci dat DTM založený na technologii Marushka,
 • GIS editor GeoStore V6 pro zpracování dat DTM (tvorba, aktualizace a správa dat DTM),
 • datový model pro uložení dat DTM.

Webový zakázkový systém pro evidenci vstupů do DTM

 • příjem a výdej dat pro aktualizaci DTM (geodeti),
 • výstupy pro uživatele dat DTM (samospráva, projektanti, správci technické infrastruktury),
 • evidence detailních údajů o vstupech do DTM,
 • archivace vstupních dat DTM,
 • akceptace dat DTM dle náležitostí obecně závazných vyhlášek,
 • vazba do mapového okna.

 

 

 

 

 

 

Nástroj pro publikaci dat DTM založený na technologii Marushka

 • publikace vektorových a rastrových mapových podkladů,
 • zobrazení metadat o jednotlivých prvcích a entitách DTM,
 • standardní ovládací nástroje (přehledová mapa, měření, tisky, vrstvy apod.),
 • lokalizační nástroje dle RUIAN.

 

 

 

GIS editor GeoStore V6 pro zpracování dat DTM

 • tvorba vstupů do DTM (odkaz na geodetické řešení V6),
 • aktualizace a správa dat DTM,
  - moduly pro práci s daty DTM (Archiv, Revize),
  - formální kontroly správnosti vstupů (dodržení datového modelu, topologie ad.), 
  - kontrola homogenity vstupů (dodržení přesnosti) včetně možnosti opravy systematické chyby, 
  - uložení metadat ke každému prvku technické mapy,
  - vložení dat do datového skladu,
  - podpora nezávislých výměnných formátů na bázi XML (včetně JVF DTM).