Reference

V této sekci naleznete přehled řešení, úspěšně využívajících produkt Marushka®,
popřípadě jeho modifikace.

ČÚZK

Mapový server Marushka® od roku 2012 slouží jako hlavní mapový prohlížeč
na webu ČÚZK (Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního) 

Nahlížení do Katastru nemovitostí

 • Vzhledem k tomu, že tato aplikace není placená, čelí extrémnímu počtu přístupů. Z tohoto důvodu není možné k databázi přistupovat přímo, proto jsou vytvořeny zrcadlené datové sklady, ke kterým je přistupováno. Marushka zde figuruje jako hlavní mapový prohlížeč, data jsou aktualizována v časovém horizontu hodin, tudíž jsou data získaná tímto způsobem maximálně jeden den stará. 
 • Aplikace umožňuje získávat některé vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel, staveb a jednotek (bytů nebo nebytových prostorů), evidovaných v katastru nemovitostí a dále informace o stavu řízení založených na katastrálním pracovišti pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem v České republice, nebo pro účely potvrzování geometrických plánů.
 • Na rozdíl od Dálkového přístupu do KN je Nahlížení do KN volně přístupné všem uživatelům internetu, nevyžaduje žádnou registraci a je bezplatné. Možnosti výstupů jsou však proti Dálkovému přístupu do KN omezené. Výpis z katastru nemovitostí a některé další výstupy aplikace Nahlížení do KN neumožňuje.
 • Adresa: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Dálkový přístup do Katastru nemovitostí

 • V tomto případě dochází k přímému přístupu k databázi, proto jsou informace získané tímto způsobem aktuální k danému okamžiku. Marushka zde figuruje jako hlavní mapový prohlížeč.
 • Aplikace Dálkový přístup do katastru nemovitostí (dále též DP) slouží k poskytování údajů z katastru nemovitostí prostřednictvím veřejné datové sítě Internet (interním uživatelům prostřednictvím resortní WAN). Údaje jsou poskytovány z centrální databáze, v rozsahu celé ČR.
 • DP je placená služba, která umožňuje registrovaným uživatelům on-line přístup k údajům katastru nemovitostí (KN).
 • Adresa: https://katastr.cuzk.cz/

Inspire WFS

 • Marushka slouží jako poskytovatel dat prostřednictvím WFS, to znamená, že jsou data poskytována ve formě vektorů.
 • INSPIRE WFS je stahovací služba pro různá témeta, prostředníctvím Marushky jsou poskytována témata Parcely (CP), Adresy a Administrativní hranice. Je to veřejná stahovací služba pro poskytování dat z Informačního systému katastru nemovitostí (ISKN), umožňující uživatelům opakované stahování těchto dat v souborech po katastrálních územích a online přístup k těmto datům pomocí technologie WFS 2.0.0. Stahovací služba poskytuje harmonizovaná data témat Parcely (CP), adresy a administrativní jednotky ve formátu GML dle INSPIRE. Služba splňuje technické pokyny pro INSPIRE stahovací služby v. 3.0 a zároveň splňuje standard OGC WFS 2.0.0.
 • Tyto WFS služby jsou poskytovány zdarma a bez registrace pro všechny typy uživatelských aplikací. U jednotlivých služeb jsou však uvedena jistá omezení, která se můžete dozvědět vždy v detailu jednotlivé služby.
 • Zde je seznam stahovacích služeb pro harmonizované datové sklady dle INSPIRE poskytovaných prostřednictvím ČÚZK.
 • Lokalizace služby pro téma Parcely (CP): http://services.cuzk.cz/wfs/inspire-cp-wfs.asp?
 • Lokalizace služby pro téma Adresy (AD): http://services.cuzk.cz/wfs/inspire-ad-wfs.asp?
 • Lokalizace služby pro téma Územní správní jednotky (AU): http://services.cuzk.cz/wfs/inspire-au-wfs.asp?

Stahovací služby WFS

 • Geoportál ČÚZK poskytuje on-line služby stahování dat ve formě WFS (Web Feature Services) podle standardu Open Geospatial Consortium, Inc. (OGC) verze 2.0.0. Následující stahovací služby nejsou harmonizována dle specifikace INSPIRE a umožňují stahování dat ve fromátu GML 3.0.
 • Zde je seznam stahovacích služeb adres poskytovaných prostřednictvím ČÚZK. Jsou poskytovány služby Správní a katastrální hranice ČR, Zabaged a Geonames. Tyto služby jsou zpoplatněny, přístup lze objednat prostřednictvím internetového obchodu ČÚZK.
 • Lokalizace služby ZABAGED®: http://geoportal.cuzk.cz/wfs_zbg/wfservice.aspx
 • Lokalizace služby Správní hranice ČR: http://geoportal.cuzk.cz/wfs_au/wfservice.aspx
 • Lokalizace služby Geonames: http://geoportal.cuzk.cz/wfs_gn/wfservice.aspx

 

Technická mapa

Pomocí mapového serveru Marushka® je zobrazena kompletní digitální technická mapa,
tj. polohopis, výškopis a průběhy inženýrských sítí. 

Jednotná digitální technická mapa Zlínského kraje

 • Společnost GEOVAP, spol. s r.o od roku 2003 spravuje na území Zlínského kraje Jednotnou digitální technickou mapu Zlínského kraje (JDTM ZK).
 • Koordinátor: Krajský úřad Zlínského kraje
 • Partneři:             

  Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
  E.On Česká republika, s.r.o.
  Jihomoravská plynárenská, a.s.
  Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.
  Moravská vodárenská, a.s.
  Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
  Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
  Severomoravská plynárenská, a.s.
  ČEZ Distribuce, a.s.
  Města a obce Zlínkého kraje

 • Rok realizace: Projekt od roku 2003,Marushka od 2009
 • Adresa projektu: http://jdtmzk.technickamapa.cz
 • Popis projektu: Společnost GEOVAP, spol. s r.o od roku 2003 spravuje na území Zlínského kraje Jednotnou digitální technickou mapu Zlínského kraje (JDTM ZK). Koordinátorem projektu je Krajský úřad Zlínského kraje, který spolupracuje se správci inženýrských sítí a obcemi Zlínského kraje. Pro celé území Zlínského kraje byl zaveden jednotný systém tvorby, správy a aktualizace digitální technické mapy, na němž se podílí  všichni, kdo svou činností mění povrchovou situaci terénu a budují technickou infrastrukturu. Aktuální data jsou zpřístupněna on-line na Portále JDTM ZK, kde je možné prohlížet mapové podklady, vytvářet požadavky na vydání dat z datového skladu a vracet aktualizovaná data zpět.

 • Pomocí mapového serveru Marushka je zobrazena kompletní digitální technická mapa, tj. polohopis, výškopis a průběhy inženýrských sítí. Ke každému grafickému prvku DTM je možné zobrazit základní charakteristiku objektu, informaci o jeho vzniku, datu měření, geodetické firmě, majiteli apod. Dále jsou zde zobrazeny podpůrné mapové podklady, které usnadňují práci s mapovým klientem. Mezi ně patří např. územně-správní členění, účelová katastrální mapa, ortofoto.

 • Vychytávka: Implementace funkce „Klikni do mapy, cestuj vybranými prvky a zobraz info“. Revoluční výběr prvku nad rastrovým obrázkem. Lokalizace objektů, dynamická legenda, zobrazování WMS vrstev.

 

RÚIAN

Marushka® slouží v RÚIAN především jako hlavní mapový prohlížeč,
dále také k editaci a prohlížení adresních a přístupových míst.

RÚIAN

 • Modul Marushky v tomto případě slouží především k editaci adresních a přístupových míst.
 • Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) je jako nedílná součást celého systému základních registrů veřejné správy v provozu od 1. 7. 2012.
 • Projekt RÚIAN je nejrozsáhlejší projekt v rámci soustavy základních registrů veřejné správy ČR (základní registry jsou upraveny zákonem č. 111/2009 Sb., jejich celkovým koordinátorem je nyní Správa základních registrů). Nejedná se pouze o samotný základní registr RÚIAN, ale v rámci projektu byl vystavěn zcela nový samostatný agendový Informační systém územní identifikace (ISÚI, s jeho pomocí pracují zejména externí editoři na obcích a stavebních úřadech, ti jsou ze zákona hlavní editoři dat v RÚIAN). Významným způsobem byl v rámci projektu RÚIAN také upraven již existující Informační systém katastru nemovitostí (ISKN). V neposlední řadě bylo součástí projektu RÚIAN i vybudování nového Veřejného dálkového přístupu (VDP), pomocí kterého lze na data RÚIAN libovolně nahlížet na Internetu. Specializovaní zájemci si mohou data RÚIAN stahovat pro svou potřebu tzv. výměnným formátem (VFR), který je také dostupný zdarma a bez registrace na internetu (http://vdp.cuzk.cz/).
 • Adresa: http://www.ruian.cz

Veřejný dálkový přístup RÚIAN

 • Modul Marushky v tomto případě slouží k prohlížení adresních míst, přístupových míst a především jako hlavní mapový prohlížeč.
 • Aplikace Veřejný dálkový přístup (dále jen VDP) pracuje s daty: Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN), Informačního systému územní identifikace (ISÚI) a Informačního systému katastru nemovitosti (ISKN).
 • Aplikace VDP je rozdělena na 4 základní informační bloky:
  - vyhledávání územního prvku (adresní místo, stavební objekt, parcela, ulice, katastrální území, část obce)
  - ověření adresy – ověření existence adresy, pro zjištění správného tvaru adresy
  - zobrazení mapy – základem rozhraní pro prohlížení mapy je rastrová mapa, nad kterou se zobrazuje vybraný prvek
  - výměnný formát RÚIAN/ISÚI – budou poskytovány dva základní výměnné formáty (měsíční kopie, změnové věty
 • Adresa: http://vdp.cuzk.cz/

Volební okrsky v RÚIAN

 • Marushka zde slouží k definici polygonů volebních okrsků, kontroluje správnost zadávaných volebních okrsků, umožňuje zadávání okřídlených hran a slouží k čisté topologické definici volebních okrsků.
 • Prvním účelovým prvkem vedeným v RÚIAN budou volební okrsky. Povinnost vést volební okrsky v RÚIAN, jako účelové územní prvky, ukládá zákon č. 222/2012 Sb., kterým se mění volební zákony. Údaje o vymezení volebních okrsků, včetně jejich změn, zapisuje do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí starosta.
 • Editace volebních okrsků bude probíhat v Informačním systému územní identifikace (ISÚI). Prvek volební okrsek bude mít vedle popisných údajů i lokalizační složku v podobě hranic volebního okrsku, které budou beze zbytku skladebné do území obcí, respektive městských částí/obvodů v případě členěných statutárních měst.
 • Údaje o vymezení volebních okrsků do RÚIAN zapíše Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) nejpozději do 1. ledna 2014.
 • Adresa: http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=0&AKCE=DOC:10-RUIAN_VOLEBNI_OKRSKY

 

Územně analytické podklady
 

Portál ÚAP Zlínského kraje

 • Zadavatel: Zlínský kraj
 • Rok realizace: 2007
 • Adresa projektu: https://juapzk.geostore.cz/portal/
 • Popis projektu: Cílem projektu bylo řešení problematiky ÚAP a ÚP jednotným způsobem na základě spolupráce mezi 13 ORP a Zlínským krajem. Projekt navazoval na I. etapu tohoto projektu – sběr a zpracování datové části ÚAP, kterou pod vedením kraje řešila externí firma. Základní myšlenkou tohoto projektu bylo založení a správa datového skladu ÚAP a ÚP na bázi standardní relační databáze včetně poskytování služeb Portálu  Jednotných ÚP a Sjednocených ÚAP.
 • Realizace projektu:
  - vytvoření metadat a datových tabulek dle nového stavebního zákona (183/2006 Sb.) a jeho prováděcích předpisů (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., příloha č.1, část A a B),
  - vytvoření předpisů (etalonů) pro tvorbu dat,
  - návrh funkční analýzy a designu WEBPORTALu,
  - import datové sady „Sjednocené ÚAP Zlínského kraje,
  - import metadat ve formátu ISO 19115,
  - import pasportních karet,
  - realizace funkční analýzy a designu WEBPORTALu,
  - zkušební provoz WEBPORTALu,
  - školení zástupců jednotlivých ORP,
  - rutinní provoz WEBPORTALu.
 • Základní funkce portálu:
  - registrace uživatelů
  -řízený přístup k WEBPORTALu na základě rolí,
  - mapové sestavy jednotlivých jevů ÚAP,
  - výkresové sestavy ÚAP (LIMITY, HODNOTY, ZÁMĚRY),
  - výkresové sestavy ÚP (HLAVNÍ VÝKRES, VÝKRES VPO, VPS a AO, VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ, VÝKRES ZPF A PUPFL, ZÚR….),
  - komplexní textové informace o všech jevech ÚAP a ÚP k vyhledané lokalitě (parcela, obec,…),
  - vzdálená editace vektorové kresby včetně metadat,
  - zobrazování pasportních karet a metadat ve formátu ISO 19115 včetně exportu do XML,
  - tisky uživatelských sestav pro zadaná měřítka včetně tisku do PLT,
  - výdej dat v různých formátech (dgn, shp, pdf, rtf,…) dle správních území nebo dle zvolené ohrady,
  - možnost časových řezů všech datových sad ÚAP a ÚP.
 • Vychytávka: Zobrazování extrémního počtu mapových vrstev (řádově tisíce) a extrémního počtu prvků, dynamická legenda , realizace „Info ikon" a generování jejich pozice přímo z geometrie prvku.

  Živá ukázka zde
  Jedná se o část portálu určenou pro veřejnost.

Územně analytické podklady Karviná

 • Zadavatel: Magistrát města Karviné
 • Rok realizace: 2009
 • Adresa projektu: http://uap.karvina.cz/
 • Popis projektu: Cílem projektů pro jednotlivá ORP je komplexní řešení problematiky ÚAP jednotným způsobem. Projekty navazují na sběr a zpracování datové části ÚAP, který pod vedením jednotlivých ORP řeší externí firmy. Základní myšlenkou projektů ORP je založení a správa datového skladu ÚAP a ÚP na bázi standardní relační databáze včetně poskytování služeb Portálu.
 • Jako základní prostředek pro vizualizaci a prezentaci dat ÚAP je standardní SW Marushka, který umožňuje prezentaci geografických dat z centrálního datového skladu pomocí Internetu/Intranetu. Ke své činnosti vyžaduje jen internetový prohlížeč. Přístup do databáze je zabezpečen aplikačním mapovým serverem, který neumožňuje destrukční akce v databázi. Na straně klienta jsou požadovaná data zobrazována jako rastrový obrázek.
 • Základní funkce portálu pro prezentaci dat ÚAP:
  - mapové sestavy jednotlivých jevů ÚAP,
  - výkresové sestavy ÚAP (LIMITY, HODNOTY, ZÁMĚRY,…),
  - tisky uživatelských sestav pro zadaná měřítka včetně tisku do PDF,
  - uživatelské víceúrovňové členění podjevů, jevů, skupin jevů, výkresových sestav ÚAP (cca 1600 vrstev),
  - dynamické zobrazování legendy související jen se současně zobrazenými vrstvami/daty,
  - zobrazení symbologie jednotlivých prvků koresponduje s datovým modelem ÚAP (uživatelské styly čar, bodové značky, vzorování ploch, ….),
  propojení definičních bodů parcel katastrální mapy s výpisem informací SPI z aplikace ČÚZK Nahlížení do katastru,
  - výpis kompletní textové informace o všech jevech obsažených v ÚAP k vyhledané parcele včetně údajů z atributových tabulek vypsaných jevů,
  - výpis jevů ÚAP k dotčené parcele ve formátu HTML sestavy.

Další územě analytické podklady

 • Územně analytické podklady Český Brod
  - prezentace dat UAP , pasporty, katastrální mapa http://uap.cesbrod.cz:8080/uap/
 • Územně analytické podklady Litomyšl
  - prezentace dat vrstev Územně analytické podklady, Hranice a názvy katastrů, Ulice a čísla popisná, Katastrální mapa, Letecké snímky a ZABAGED za oblast ORP Litomyšl http://gis.litomysl.cz/uap/
 • Územně analytické podklady Krnov
  - součásti prezentace dat jsou vrstvy Územně analytické podklady, Digitální katastrální mapa, Podkladová mapa, Mapa katastru ČR, Ortofoto mapa http://mukrn.mukrnov.cz:81/marushka_ver/
 • Územně analytické podklady Humpolec
  - součásti prezentace dat jsou vrstvy Územně analytické podklady a podkladové mapy http://gis.mesto-humpolec.cz/uap_ver/

 

Městské geografické systémy
 

Volby

 • Zadavatel: Správa informačních technologií města Plzně
 • Rok realizace: 2009 
 • Adresa projektu: http://gis.plzen.eu/volby/ 
 • Popis projektu: Grafická prezentace výsledku krajských voleb 2008 a 2012, voleb do Evropského parlamentu 2009, voleb do zastupitelských orgánů a Poslanecké sněmovny 2010 a přehled volebních místností na území Plzně, v podobě kartogramů za jednotlivé subjekty. Jednotlivé kartogramy jsou uloženy v datovém skladu GIS města Plzně v souřadnicovém systém S-JTSK a on-line publikovaný pomoci serveru WMS. Projekt je spravován prostředky GIS. Součástí aplikace je také zobrazení výsledku v interaktivní mapě. Uživatel má také možnost jednotlivé diagramy exportovat do souboru PDF.
 • Vychytávka: Využití WMS serveru pro export jednotlivých kartogramů a jejich náhledů, možnost exportovat kartogram do PDF, interaktivní mapa zobrazující výsledky.

  Živá ukázka zde

Další městské geografické systémy

 • Mapový portál města Liberec
  http://www.liberec.cz/mapy/
  - Marushka figuruje jako hlavní mapový prohlížeč mapového portálu města Liberec.
 • Mapový portál města Plzeň
  http://mapy.plzen.eu/
  -Marushka se stala hlavním mapovým prohlížečem nově vzniklého mapového portálu města Plzeň.
 • GIS města Bohumín
  http://mapy.mesto-bohumin.cz/
  - Součástí prezentace dat jsou vrstvy Katastrální mapa, Letecké snímky, Mapa čísel popisných, Plán města, Digitální technická mapa města, Topografická mapa, Územně analytické podklady.
 • GIS města Jeseník
  http://aplserver.mujes.cz/marushka/
  - Součástí prezentace dat jsou vrstvy Katastrální mapa, Technická mapa, Územní plán, pasport komunikace, pasport veřejného osvětlení.
 • GIS města Litomyšl
  http://gis.litomysl.cz/gis/
  - Prezentace GIS dat za ORP (administrativní mapa, komunikace, čísla popisná, parcely, letecké snímky, pasport).
 • GIS města Pardubice
  http://mapy.pardubice.eu/
  - Součástí prezentace je vrstva MHD, Mapa čísel popisných a Uzemní plán.
 • GIS města Sokolov
  http://mapy.sokolov.cz/marushka/ 
  - Součástí prezentace jsou vrstvy Katastrální mapa, Letecké snímky, Mapa čísel popisných, Plán města, Digitální technická mapa města, Topografická mapa, Územně analytické podklady.
 • GIS města Světlá nad Sázavou
  http://gw.svetlans.cz:8083/mapy/
  - Součástí prezentace je vrstva Uzemní plán, Technická mapa, Katastrální mapa, Ortofoto, Pasport dopravy, Zabaged.
 • GIS města Svitavy
  http://www.svitavy.cz/marushka_ver/
  - Prezentace GIS dat za ORP Svitavy, vrstvy Přehledová mapa, Přehled dostupné územně plánovací dokumentace, Územně analytické podklady, Letecké snímky, Územní plány, Katastrální mapa, Základní mapa ČR.
 • GIS města Prostějov
  http://mapy.prostejov.eu/
  - Prezentace GIS dat za ORP (technická mapa, katastrální mapa, ortofoto)

 

Ostatní projekty
 

Interaktivní dopravní plány

 • V spolupráci se SIT města Plzně byla realizována aplikace Interaktivní dopravní plán.
 • Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky
 • Rok realizace: 2009
 • Adresa projektu: http://gis.plzen.eu/ipd/ 
 • Popis projektu: V spolupráci se SIT města Plzně byla realizována aplikace Interaktivní dopravní plán. Aplikace nabízí uživateli předdefinované populární vrstvy jako plán města, letecký snímek a další. Dále pak průběh jednotlivých MHD úseků, zastávky, přestupní uzly, výluky – upozornění a vrstvu „Lokality a objekty“, která se skládá z velkého množství objektů typu divadla, instituce, kina, muzea atd.
  Narozdíl od běžných schémat MHD jsou průběhy jednotlivých úseků odvozeny od uličního grafu, odráží skutečný průběh v kartografické projekci (S-JTSK) a navíc je touto strategií jednoduchým způsobem umožněna dynamická údržba v případě výluk a přeložek. Integrovaná vazba na systém IDOS dále umožňuje uživateli pohodlně vyhledávat spojení, nebo zobrazit jízdní řád jednotlivých zastávek. Součástí aplikace je dynamická legenda, vyhledávaní zastávky/adresy/objektu a export do PDF.
  Jako datový sklad byl využit GIS města Plzně (MS SQL), administrace se rovněž provádí prostředky GIS Plzně.
 • Vychytávka: Zobrazování informací o objektu do informačních bublin, zvýraznění jednotlivé linky, vazba na system IDOS.

  Živá ukázka zde

ZOO Plzeň

 • Prezentace interaktivní mapy Plzeňské Zoologické zahrady.
 • Popis projektu: Projekce interaktivního plánu, zobrazujícího uspořádání rostlinných a živočišných expozic a dalších objektů v Plzeňské ZOO. Součástí prezentace jsou vrstvy Orientace, MHD a ZOO, usnadňující orientaci v areálu a jeho přilehlém okolí. Na většinu mapových směřovány dotazy, odkazující se na internetové stránky ZOO Plzeň, což zvyšuje informační hodnotu mapy.
 • Rok realizace: 2012
 • Adresa projektu: http://gis.plzen.eu/zoo/ 

  Živá ukázka zde

Vodovody a kanalizace
 

Pomocí mapového serveru Marushka® jsou zobrazena GIS data sítí Vodovody a kanalizace (VAK) následujících měst:

 • Havlíčkův Brod,
 • Hradec Králové,
 • Jablonné nad Orlicí,
 • Karlovy Vary,
 • Kroměříž,
 • Kutná Hora,
 • Moravská Třebová,
 • Pardubice,
 • Svitavy,
 • Ústí nad Orlicí,
 • Vsetín.

Případová studie VaK (Vodovody a kanalizace)

Tato případová studie rozebírá řešení GIS/EAM pro společnosti typu VaK.
V tomto řešení je zahrnuto mnoho komponent, které jsou podrobněji rozebírány v následujícím dokumentu. Mimo jiné je zde použit software Marushka® a Marushka Design společnosti GEOVAP. Dokument si můžete níže otevřít v novém okně nebo stáhnout.

          Případová studie VaK  (PDF)