Marushka® Design

Vizuální administrační nástroj pro vytváření konfiguračního projektu pro server Marushka®. Projektem se rozumí kolekce různých datových skladů, dotazů, symbolů a jejich nastavení.

Prostředí Marushka Design

Marushka Design nabízí pohodlné a intuitivní prostředí pro konfiguraci všech zmíněných položek projektu a také plnou sadu funkcí pro transformaci, editaci, popřípadě tvorbu geografických dat.

 

 

Správa datových skladů a formálních vrstev

 • Mapová kompozice se skládá z kolekce Datových skladů a Formálních vrstev. 
 • Aplikace Marushka Design přehledně a jednoduše nabízí správu Datových skladů, například jejích připojení/odpojení, nastavení kartografických projekcí, jednotek. Dále pak správu jejich Formálních vrstev (základních elementů mapové kompozice), nastavení omezujících podmínek, atributů, databázových sloupců a vlastností publikace atd.

 

Jednotný způsob nastavování vlastnosti objektů, 
univerzální „Property Grid“ s integrovanou nápovědou

 • Pro editaci atributů a vlastností objektů mapové kompozice využívá aplikace jedinou komponentu tzv. „Property grid“.
 • Jedná se plné zpřístupnění vlastnosti objektu bez dodatečného zásahu do kódu aplikace.
 • Zmíněná komponenta po označení položky objektu (vlastnosti objektu), zobrazí také její in-line nápovědu. Názvy položek jsou záměrně ponechány ve formě názvů položek v kódu a to kvůli lepší orientaci v následně uloženém projektu ve formě XML souboru.

 

Průzkumník mapové kompozice

 • Publikační vrstva se obvykle skládá z mnoha formálních vrstev. Je opravdu důležité přiřadit vrstvě správné pořadí vykreslování a zobrazit ji tak pouze v rozumných měřítcích (nemá žádný smysl zobrazovat například katastrální mapu v měřítku 1 : 1 000 000, protože by výsledná mapová kompozice obsahovala miliony prvků, výsledný obraz by měl nulovou informační hodnotu, nehledě na množství času a kapacity serveru potřebného pro implementaci).
 • Marushka Design proto obsahuje velmi užitečnou funkcionalitu pro správu pořadí vykreslování a měřítek v podobě grafu. V tomto grafu je u každé vrstvy znázorněna na ose X měřítko od/do a na ose Y je znázorněno pořadí vykreslování.

 

Knihovna stylů, dotazů, buněk

 • Množství zabudovaných vizuálních editorů umožňuje pohodlné úpravy vektorových a rastrových symbolů.
 • Dále také nabízí možnost editace vstupů legendy, klikacích info ikon, informačních dotazů, lokalizačních dotazů a dalších objektů.

 

Editor symbologie

 • Každá formální vrstva může předefinovat svoji symbologii.
 • Nabízí dvě možnosti, a to buď nastavením symbologie pomocí tohoto editoru symbologie pro celou vrstvu nebo pomocí definice "SET_PARS_" pro jednotlivý element.

   

 

Konfigurace a testování lokalizačních a informačních dotazů  

 • V těžkém klientu Marushka Design je možné přímo otestovat dotazy bez nutnosti spouštění lehkého klienta při každém testování dotazu.
 • Tato funkčnost usnadňuje a urychluje práci s projektem.

 

Editor témat

 • V jedné instanci serveru Marushka lze publikovat více projektů najednou, tedy témat.
 • Pokud Marushka publikuje více projektů/témat, tak nastavení klienta (startovací omezující obdélník, rozložení komponent klienta, zobrazení/nezobrazení ovládacích prvků, možnosti tisku, defaultní uživatelské nastavení klienta a další) umožňuje editor témat.
 • Editor témat je rozčleněn do jednotlivých kategorií, ty jsou pak členěny na jednotlivé atributy. Atributům jsou potom nastavovány hodnoty, které ovlivní vzhled, rozložení a funkčnost klienta.

 

Nástroje na pořizování (modifikaci) dat do GIS projektů

 • V Marushka Designu existuje v menu položka Kresli, umožňující kreslení jednoduchých i složitějších objektů do mapového okna. Existuje zde celkem 5 kategorií kreslicích metod, konkrétně to jsou kategorie: Bod, Linie, Oblouk, Křivka a Plochy. Každá z kategorií potom obsahuje jednotlivé kreslicí metody. Při samotné kresbě je možné v dialogovém okně Vlastnosti objektů měnit symbologii kreslených elementů, či jejich atributy.
 • Položka menu Změň obsahuje celkem 3 kategorie modifikačních metod a samostatnou položku Generalizuj. Konkrétně se jendá o kategorie: poloha, vrchol, složený. Každá z těchto kategorií potom obsahuje jednotlivé modifikační metody. Podobně jako u kreslicích metod jsou všechny parametry a select boxy zobrazovány prostřednictvím okna Vlastnosti objektů.

 

 • Další možnost pořizování dat v Marushka Designu spočívá v tom, že si uživatel v knihovně etalonů vytvoří kreslicí dotazy a nastaví jim určitou symbologii a atributy. Tímto způsobem je možné nadefinovat kreslicí dotazy pro prvky typu WKBPoint, WKBLineString, WKBPolygon nebo WKBGeometryCollection. Pro jeden prvek etalonu je možné nadefinovat jednu nebo více kreslicích metod.
 • Při kreslení, v případě více kreslicích metod u daného kreslicího dotazu, je potom nabídnut výběr, kterou z těchto kreslicích metod použít. Výhodou tohoto přístupu je především fakt, že je možné přímo při kreslení upravovat jednotlivé položky etalonu, například změnit barvu a šíři linie a přidat atribut datum pořízení prvku.