Datové sklady

Datový sklad je abstraktní úložiště, které poskytuje přístup ke geograficky vtaženým datům ve vektorové nebo rastrové formě. Tato úložiště pak dále nabízí různé služby a funkce, a to nad geografickými daty, popřípadě daty na popisnými. Vzhledem ke komponentové technologii GSFrameWorku výčet datových skladů není předem definován a lze jej rozšiřovat podle aktuálních požadavků.

Souborové vektorové formáty

  • Technologie Marushka® nativně pracuje s vektorovým formátem WKB, Well Known Binary podle standardu konsorcia OGC. Tento formát je použit také pro implementaci databázového prostorového úložiště kompatibilního s předešlými produkty fy GEOVAP (GeoStore®), popřípadě pro export  jakéhokoliv skladu do tzv.  „file cash“.
  • Nad soubory WKB je možné vybudovat víceúrovňový (v převážné většině dvoj-úrovňový) prostorový index reprezentovaný stromovou strukturou R-Tree.  Tento index výrazně zefektivní prostorový přístup k jednotlivým geometrickým elementům. Poslední úroveň indexuje obsah WKB souboru, další úrovně indexují omezující obdélníky jednotlivých WKB souborů.
  • Mezi další podporované vektorové formáty patří Open GIS Consortium GML formát, Intergraph/Bentley DGN formát verze 7 a 8, ESRI Shape File formát SHP, Topografic GPX.

 

Webové služby

  • Jádro systému je schopné číst také webové služby založené na specifikaci OGC https://www.opengeospatial.org/, přesněji služby WMS a WFS.
  • Dále služby založené na technologii GeoStore®, viz Databázové sklady a vzdálený přístup.

Databázové datové sklady

  • Mezi největší předností GSFrameWorku patří možnost pracovat s databázovými datovými sklady. Aktuálně podporovanými relačními databázemi jsou komerční databáze ORACLE, Microsoft SQL Server a opensourcová databáze MySQL, PostgreSQL, SQLite. Podporované jsou jejich vestavěné prostorová úložiště, jako je ORACLE Spatial®, popřípadě Microsoft SQL Server Spatial Extension nebo vlastní implementace prostorového úložiště GeoStore®, založeného na specifikacích OGC https://www.opengeospatial.org/ a realizovaného prostředky PL/SQL.
  • V případě, že není možné přistupovat k databázi přímým klientem, je možné využít vzdálený přístup, který je založený na webových službách platformy technologie .NET.  Tento model na klientovi nevyžaduje instalaci databázového klienta, konektoru atd.  Transport geometrie je komprimován a v některých případech je efektivnější než přístup klientem přímým.

 

Souborové rastrové formáty

  • Pro čtení geograficky vztažených rastrových datových skladů, využívá technologie GSFrameWork externí nativní knihovnu GDAL https://gdal.org/. Tato knihovna obsahuje také komponenty pro čtení formátů firmy Erdashttps://www.hexagongeospatial.com/ a jejich formátu ECW a JPEG 2000. Většina rastrových vrstev je tvořena více soubory, které jsou prostorově uspořádány do dlaždic, takové vrstvy je možné také připojit a rovněž jim vytvořit prostorový index, indexující omezující obdélníky jednotlivých rastrových souborů.
  • Mezi další podporované rastrové formáty patří Tiff a GeoTiff a to jak s georeferencí v externím worldfile souboru, tak v případě GeoTiffu georeferencí integrovanou v samotném souboru. Dále také ECW a JPEG 2000, PNG, JPG, BMP a další.