Architektura produktu Marushka

Základním konceptem technologie Marushka® je použití jádra, které poskytuje přístup a
jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Třívrstvé jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém principu, neexistuje omezení z hlediska možné integrace do dalších aplikací (.NET), které vyžadují zpracování/nahlížení do geograficky vztažených dat.

Jádrem systému je modul GSFrameWork®, který je poskytovatelem zejména těchto služeb

 • Jednotný přístup k datovým skladům s geograficky vztaženými informacemi a jejich aktualizace. 
 • Podpora dotazů na datové sklady, tedy převážně efektivní prostorové dotazy na všechny datové sklady a komprimovaný přenos těchto prostorových dat. Lokalizační dotazy nad prostorovými daty, informační dotazy, podpora dokumentových dat, dále pak projektově / uživatelsky definované dotazy formou zásuvných modulů, typy dotazů jsou neomezené díky možnosti využití zásuvných modulů.
 • Podpora kartografických projekcí a jejich transformací. V globálním světě jsou prostorová data poskytovaná v různých projekcích/jednotkách, jádro systému umožňuje práci resp. publikaci s kompozicí takto heterogenních prostorových dat.
 • Grafická prezentace prostorových dat, jednotný kreslící stroj pro pořizování prostorových dat, jejich prezentaci a administraci projektu.
 • Jádro systému poskytuje bohatou sadu geometrických funkcí, od primitivních jako jsou posun, rotace, konstrukční úlohy, až po pokročilé například množinové operace nad prostorovými daty podle specifikací OGC a obalové zóny. Lineární filtrace rastrových dat.
 • Topologické služby. Vytváření topologických vztahů na základě geometrie objektů, konektivita hrana – hrana, hrana – uzel, nalezení kritické cesty, trasování grafu.
 • Konverze mezi jednotlivými datovými sklady, jako je například export geometrie do PDF popřípadě import geometrie do databázového skladu.

Na jednotném jádru jsou založeny v současné době tyto aplikace

 • Silný klient Marushka Design je vizuální administrativní nástroj pro vytváření konfiguračního projektu pro server Marushka®. Projektem se rozumí kolekce různých datových skladů, dotazů, symbolů a jejich nastavení. MarushkaDesign nabízí pohodlnou a intuitivní konfiguraci všech zmíněných položek projektu a dále nabízí plnou sadu funkcí pro transformaci, editaci, popřípadě tvorbu geografických vztažených dat.
 • Aplikační server GS FrameWork Web Services – vzdálené připojení pro silného/publikačního klienta ke vzdálenému (WAN) datovému skladu/projektu prostřednictvím aplikačního serveru.
 • Publikační server Marushka® je výkonný aplikační server. V kombinaci s HTML klientem (webovým prohlížečem) slouží k poskytování geografických dat a služeb v prostředí internetu. Publikační server poskytuje data také prostřednictvím webových služeb OGC standardu a to WMS, WFS, nebo webové služby v prostředí platformy .Net (SOAP). Mezi přednosti HTML klienta patří jeho běhové prostředí, což je běžný webový prohlížeč jako např. Internet Explorer, FireFox a další. HTML klient tedy ke svému běhu nepotřebuje žádnou další instalaci.
 • Marushka Desktop je desktop aplikace, pro obousměrnou komunikaci mezi HTML klientem Marushka® a aplikacemi třetích stran. Aplikace zobrazí HTML klienta a pomoci lokálních webových služeb, popřípadě pomocí .Net Remotingu a zprostředkuje přístup k API HTML aplikace.

 

Modely architektury
 

Základní model architektury

 • V následujícím textu jsou uvedeny základní typy softwarových architektur pro údržbu /administraci / publikaci geograficky vztažených dat realizovatelné technologií Marushka®.
 • Jsou uvedeny pouze základní možnosti, další architektury mohou vznikat jejich kombinací.
 • K popisu jednotlivých architektur budeme používat v diagramech modulů jednoduchou symboliku. Elipsy představují spustitelné moduly (exe, dll), v případě, že se překrývají, znamená to, že aplikace používá sestavení (assembly) z více modulů. Spojnice mezi datovým skladem a modulem označuje datové připojení (LAN, WAN), jehož typ je označen textem v trojúhelníku. Projektem se rozumí XML dokument s konfigurací datových skladů, na modul je vždy napojen v rámci LAN. Jeden datový sklad může být přistupován z více projektů, podle typu požadovaných služeb.

Architektura přímého přístupu, klient/server

 • Tato architektura se používá v případě aktivní práce s daty, jejichž objem vyžaduje rychlé připojení k aktivním datovým skladům.
 • Jedná se zejména o příjem, validaci a import dat do datového skladu. V častých případech se používá také pro vytváření / administraci publikačních projektů.
 • Uživatel má přístup prostřednictvím LAN do všech aktivních datových skladů, k pasivním datovým zdrojům (např. WMS) můžeme přistupovat pomocí WAN. Lze ji popsat následujícími diagramy modulů.

Architektura publikace

 • Je případ, kdy mapovou kompozici publikujeme prostřednictvím internetu. K takové publikaci slouží aplikační server Marushka®.
 • K publikaci slouží projekt vytvořený předešlou architekturou, respektive aplikací MarushkaDesign. Publikační architekturu znázorňuje následující diagram modulů.

Architektura vzdáleného připojení

 • Tato architektura se využívá tam, kde projekt vyžaduje aktivní připojení k datovému skladu (aktualizace), ale tento datový sklad není přístupný prostřednictvím lokální datové sítě (LAN).
 • Datové přenosy jsou optimalizovány pro sítě menších kapacit.

Architektura vzdálené administrace

 • Tento typ architektury projektu se používá v případě, když administrátor projektu nemá přímý přistup (LAN) k prostředku, na němž je umístěn publikační server/projekt.
 • Typický příklad je Web hosting, kdy je poskytován datový sklad (databáze, WMS..), ale nikoli podpora projektu.
 • Architektura podporuje možnost vzdálené konfigurace projektu.

Architektura propojení projektů s aplikacemi třetích stran

 • Tento typ architektury znamená možnost použití GIS projektů a jejich možností (lokalizace, dotazy) pro jiné aplikace.
 • Její podstatou je webový prohlížeč, který lze ovládat prostřednictvím lokálních webových služeb (protokolem SOAP). Tuto funkcionalitu poskytuje aplikace MarushkaDesktop.
 • SOAP rozhraní je veřejné a tím poskytuje API i pro třetí strany (datové propojení v diagramu modulů z aplikace MarushkaDesktop označuje řízení aplikace na stejném počítači).

Architektura zrcadleného datového skladu

 • Tato architektura se používá v případě, že prostorová informace je udržována v databázovém datovém skladu. Prostřednictvím silného klienta je v tomto skladu aktualizována.
 • Požadavky na publikaci jsou však natolik extrémní, že je databázový stroj není schopen vyřešit. Proto jsou prostorové informace zrcadleny on-line do souborových datových skladů, které mají řádově rychlejší odezvy a architektura je tak schopná řešit extrémní zátěž způsobenou mnoha konkurentními požadavky.
 • I velké projekty (více než 107 prostorových objektů) lze nakonfigurovat tak, že zrcadlení probíhá v řádu sekund.
 • V diagramu je všechno připojení, pokud není označeno jinak, typu LAN.