Verze a hardware

Datové zdroje a formáty

Rozšiřující moduly

Verze produktu a hardwarové požadavky

 • GeoStore V6 Viewer - určeno pro prohlížení dat ze všech datových zdrojů a redlining,
 • GeoStore V6 Editor - určen pro tvorbu a aktualizaci dat, neobsahuje pokročilé funkce GIS,
 • GeoStore V6 Desktop GIS - určen pro tvorbu, aktualizaci, správu a analýzy dat GIS.

Systémové požadavky

Operační systém: Microsoft Windows W7/V8 s .NET Framework 4.5 a vyšší.

 • Hardwarové požadavky

Procesor: Intel® Pentium® 4 nebo AMD Athlon™, paměť: min. 4GB RAM, místo na disku: 30MB.

(Doporučená konfigurace pro aplikaci LAS (Laser scan): GeoStore V6 verze 6.5.50.8 a vyšší, nainstalovaný DirectX, velikost RAM >4GB), doporučeno 64bit Operační systém.

Datové zdroje a formáty

 • interní datové skruktury dle OGC WKB (Well Known Binary),
 • vstupní souborové vektorové formáty: GML, DGN V7 a V8, SHP, DXF, WKB,
 • výstupní souborové vektorové formáty: GML, DGN V7, SHP, WKB, DGN, DXF,
 • rastrové formáty: CIT, TIFF, Geo TIFF, JPG/JIFF, JPG2000, ECW, BMP, PNM, PNG,
 • čtení a zápis do RDBMS ORACLE, MS SQL Server, MySQL a SQLite ve formátu WKB,
 • čtení a zápis do ORACLE Spatial®,
 • čtení a zápis dat do RDBMS ORACLE a MS SQL Server prostřednictvím Web Services,
 • přístup k datům WMS (Web Map Service),
 • přístup k datům Google Maps prostřednictvím Web Services,
 • přístup k datům WFS prostřednictvím Web Services,
 • možnost exportu do formátu PDF,
 • export z databáze s možností vytvářet pohledy pro stahování z databáze (možnost stažení dat z více tabulek s nastavenými atributy najednou).

Funkcionalita

Vývoj nových modulů

 • otevřené vývojové rozhraní v technologii Microsoft .NET,
 • všechny podstatné metody jádra systému jsou veřejné a dostupné pro vývoj uživatelských modulů, případně je možné je přímo volat z příkazové řádky,
 • podpora vývoje nových modulů vyvinutých ve Visual Studio .NET (tedy v libovolném jazyku podporujícím .NET - C#, Visual Basic, J#, C++),
 • uživatelem vyvinuté nástroje se stávají rovnocennou součástí systému, jejich veřejné metody mohou být součástí dávkových skriptů,
 • možnost uživatelsky nakonfigurovat, které moduly budou spouštěny při startu aplikace.

Základní moduly

 • GSDisplay - nástroj pro resymbolizaci kresby dle databázových atributů grafických elementů,
 • GSSelect - nástroje pro výběry prvků, jednoduché výběry, hromadné výběry, výběry dle atributů apod.,
 • GSMeasure - nástroje pro měření délek, ploch a úhlů,
 • GSEta - nástroj pro nastavení DB tabulky a popisných atributů geometrickému elementu dle jeho grafických atributů (jednotná struktura...),
 • GSModify - nástroje pro modifikaci grafických elementů,
 • GSPanel - modul pro vytváření vlastních uživatelských panelů nástrojů,
 • GSProjectDraw - nástroj pro kreslení dle předem definovaných podmínek,
 • GSExplorer - modul pro správu popisných dat uložených v databázových tabulkách projektu GS, správa databázových struktur,
 • GSTopoAre - obecná práce s plochami, identifikace hran ploch, identifikace centroidů uvnitř ploch a vytváření ploch, pracuje na RDBMS i soubory,
 • GSSetOper - operace s geometrickými objekty, analytické funkce GIS - obecné množinové operace (průniky, diference, sjednocení, vytváření obalových zón - bufferů),
 • GSTopoEno - topologická konektivita, odvození topologických vazeb z geometrických vlastností hran a uzlů,
 • GSFormace - transformace rastrů do souřadnic podle definovaných bodů,
 • GSAtlas - tvorba pokročilých tiskových úloh.

Rozšiřující moduly

 • Kladovka - pomůcka pro vizualizaci kladu mapových listů, klad mapových listů katastrálních map, klad mapových listů ZM ČR, dekadická měřítka, sáhová měřítka (Gustenberg, Svatý Štěpán), zobrazení čísla mapového listu, zobrazení souřadnic rohů mapového listu,
 • VFK2WKB - aplikace pro zpracování dat ISKN, převod katastrálních map z výměnného formátu VFK do WKB (a dále do ostatních formátů DGN, GML, aj.),
 • TechLine - obsah výkresu, duplicity prvků, kontrola geometrických atributů, oprava topologie prvků (volné konce, zmetky ...), ...,
 • VAKTechline - validační aplikace pro kontrolu dat před vstupem do databáze pro datové modely VAK,
 • GeoArchiv - systém pro správu a snadnou aktualizaci technických map velkých území, vedení informací o vzniku (zakázce měření) jednotlivých prvků,
 • UAP - aplikace určena pro příjem, pořizování a výdej dat územně analytických podkladů dle nového stavebního zákona,
 • VakVazby - nástroj pro vytváření databázových vazeb modelů VAK,
 • GSLocalize - lokalizace s využitím webových služeb.