Jednání a usnesení

Modul  Jednání  a  usnesení  slouží  ke  snadné  přípravě,  evidenci podkladů, zaznamenání průběhu a evidenci výsledků libovolného jednání, jako např. zasedání zastupitelstva, rady, komise, představenstva, dozorčí rady, apod. Součástí je i workflow pro tvorbu, schvalování, správu, vyhledání, atd. a vazba na modul Úkoly. 

Zjednodušení přípravy a procesu jednání

Podklady i výstupy z jednání jsou vedeny v elektronické podobě (papírová forma je jen doplňkem), stejně jako ve spisové službě je u každého objektu vedena podrobná historie umožňující přesné určení odpovědnosti jednotlivých uživatelů. Elektronické materiály je samozřejmě možné konvertovat do formátu PDF a připojit k nim el. podpis(y).

Součástí modulu je offline prohlížeč podkladů jednání (GUI aplikace), který je možné distribuovat mezi účastníky jednání a který jim jednoduchým způsobem zprostředkuje elektronický pohled na jednání, kterého se účastní, aniž by museli mít online přístup do modulu.

Pro účastníky jednání s přístupem k internetu je k dispozici online webová prohlížečka podkladů jednání.

 

V modulu Jednání a usnesení se jednotlivým uživatelům přidělují tyto role:

  • organizátor – zakládá jednání, ve spolupráci s předkladateli připravuje podklady, zaznamenává průběh jednání včetně výsledků hlasování o jednotlivých usneseních, generuje výstupy, zakládá úkoly vzešlé z jednání,

  • předkladatel – připravuje body jednání, které předkládá na jednání a předává je organizátorovi (přípravu může delegovat na jednoho i více zpracovatelů), plní úkoly vzešlé z jednání,

  • zpracovatel – připravuje body jednání, jejichž zpracování na něj delegoval předkladatel.