Příjmové agendy

  Subsystém Příjmové agendy je významnou součástí CityWare. Základem je Registr plátců, kde jsou evidováni všichni plátci a kde probíhá výpočet jednotlivých druhů poplatků.

Na registr navazují nadstavbové moduly, které slouží k evidenci jednotlivých subjektů (agenda Psi, Komunální odpad, Hroby, Vymáhání, Výherní hrací přístroje a Insolvenční rejstřík). Samozřejmostí je podpora tisku různých sestav podle zvolených kritérií s možností dalších uživatelských úprav. Subsystém umožňuje vazbu na ekonomický subsystém jiných dodavatelů.

Modul Příjmy

Modul Příjmy je základem Příjmových agend CityWare.
V tomto modulu je veden “Registr plátců”, kde jsou zapisováni všichni plátci jak s periodickými tak jednorázovými platbami.
Plátcům, kteří jsou uvedeni v tomto registru, je možno ručně (u jednorázových plateb) nebo automaticky (u periodických plateb) vystavovat předpisy plateb a sledovat, zda předpis byl či nebyl zaplacen. Předpisy je možno tisknout do různých typů formulářů (složenka typu AV, faktura, platební výměr, aj.), případně vytvářet předávací soubor se složenkami AV ve struktuře, kterou požaduje Česká pošta. Výstupní formuláře jsou uživatelsky definovatelné.
Modul také podporuje různé typy sankcí, které jsou zákonem umožněny, jejich automatické a ruční vystavení.

 

 

 

Nadstavbové moduly k modulu Příjmy

 

Psi

  • Jsou zde evidováni psi, v evidenci lze vyhledávat  např. podle čísla známky, čísla čipu, plemena, barvy, atd.

Komunální odpad

  • V tomto modulu jsou evidovány potřebné údaje o plátcích, poplatnících a objektech. Lze zde tiskout složenky.

Hroby

  • Tento modul umožňuje evidovat hroby, jejich nájemce, smlouvy na pronájem a platby za hřbitovní místa.

 

Vymáhání

  • Vede detailní evidenci a postupné vystavování vymáhacích titulů, eviduje údaje k jednotlivým krokům vymáhacího procesu.

Výherní hrací přístroje

  • Modul umožňuje evidovat výherní hrací přístroje a provozovny i jejich provozovatele, sledovat a pracovat s místními poplatky.

Insolvenční rejstřík

  • Modul je určen především ke zjišťování dlužníků evidovaných v agendě Příjmy, u kterých bylo zahájeno insolvenční řízení.

 

 

Podrobnější informace o nadstavbových modulech

Psi

Modul eviduje psy s velmi širokým polem údajů. Automaticky vypočítává výše předpisů za jednotlivá období s ohledem na dobu, po kterou byl pes držen (přepočet výše předpisu na celé měsíce). Umožňuje stanovit (a poté automaticky přepočítává) přirážku za druhého a dalšího psa téhož majitele. Modul obsahuje číselník plemen, kde jsou uvedena všechna oficiální plemena psů. V evidenci lze vyhledávat podle celé řady kritérií, např. číslo známky, číslo čipu, plemeno, barva, atd., samozřejmostí je provázanost s Registrem obyvatel.

Komunální odpad

Modul Komunální odpad umožňuje naplnit a dávkově aktualizovat registr plátců za komunální odpad automaticky z registru obyvatel. V tomto modulu jsou evidovány potřebné údaje o plátcích, poplatnících a objektech, je zde možnost parametrického nastavení různých druhů slev (důchodci, děti, aj). Další možností rozšíření je evidence sběrných míst a odpadových nádob včetně jejich umístění, lze zde tisknout požadované sestavy a složenky (i součtové) pro plátce.

Agenda Hroby

Modul eviduje hroby, jejich nájemce, smlouvy na pronájem a platby za hřbitovní místa. V modulu je možné také zakládat, opravovat a rušit hřbitov, nový hrob, zesnulého, smlouvu, přiřazovat existující smlouvě předpisy, vytvářet detailní rozpis předpisů. Modul umožňuje tisk různých typů výstupních sestav. 

Výherní hrací přístroje

Účelem tohoto modulu je evidovat výherní hrací přístroje a provozovny i jejich provozovatele, také sledovat a pracovat se správními a místními poplatky. Obsahuje různé číselníky, např. číselník textů používaných v rozhodnutích, aj.. Umožňuje tisk různých typů výstupních sestav.

Vymáhání

Modul umožňuje detailní evidenci a postupné vystavování vymáhacích titulů: platební výměr, výzva k zaplacení nedoplatku v náhradní lhůtě, exekuční příkazy. Eviduje údaje potřebné k jednotlivým krokům vymáhacího procesu, např. datum doručení, datum nabytí právní moci, datum vyvěšení a sejmutí. umožňuje automaticky výpočet datumu nabytí právní moci podle pracovního kalendáře, evidenci zasílacích adres - adresa je součástí příslušného vymáhacího titulu. Je zde možnost zahrnout do vymáhacího titulu předpisy, které jsou vystaveny na rodné číslo plátce, bez ohledu na jeho variabilní symbol, sledování vazeb mezi vystavenými předpisy, platebními výměry, výzvami k zaplacení nedoplatku v náhradní lhůtě a exekučními příkazy. Na základě znalosti těchto vazeb pak jsou jednotlivé související dokumenty zařazovány do spisu ( v případě vystavení výzvy k zaplacení jsou do jednoho spisu zahrnuty všechny platební výměry zahrnuté do výzvy ) a spisy vkládat do jiných spisů (v případě vystavení exekučního příkazu jsou do jednoho spisu zahrnuty všechny výzvy zahrnuté do exekučního příkazu). Umožňuje automatický výpočet výše nákladů řízení podle nastavených parametrů při vystavení exekučního příkazu a různé druhy tisků - vymáhací tituly, výzvy k součinnosti (pro zaměstnavatele, banky, apod.).

Insolvenční rejstřík

Jedná se o rozšíření agendy Příjmy, Insolvenční rejstřík (ISIR) je určen především ke zjišťování dlužníků evidovaných v agendě Příjmy, u kterých bylo zahájeno insolvenční řízení. Lze sledovat všechny stavy insolvenčního řízení tak, jak je poskytuje ministerstvo spravedlnosti prostřednictvím webové služby. Je využívána veřejná služba, která zpřístupňuje archiv tzv. událostí, které vznikají jednotlivými úkony soudů, které vedou insolvenční řízení, nebo úkony správců insolvenčního řízení, tyto události jsou v archivu řazené chronologicky tak, jak je souběžně provádějí všechny soudy v České republice. Kontrola probíhá ve dvou krocích - stažení nových dat z ISIR a kontrola zda právnická či fyzická osoba na kterou bylo vyhlášeno insolvenční řízení nemá v agendě příjmy nesplacený předpis, výsledkem je seznam dlužníků u nichž nastala zvolená událost v insolvenčním rejstříku.